Sanitariusz Zwierząt / pielęgniarz

Wymagania:

Doświadczenie w pracy ze zwierzętami także lękliwymi i przejawiającymi zachowania agresywne

Empatia i wrażliwość na los zwierzątUmiejętność pracy w zespoleOdporność na stres

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku

Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami)

Pracowitość

Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:

Karmienie i pojenie zwierząt.

Sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta

Dbanie o dobre samopoczucie zwierząt: socjalizacja i nawiązywanie ze zwierzętami przyjaznych relacji.

Obserwowanie i poznawanie cech zwierzęcia – tak aby mógł przekazać jak najwięcej informacji pracownikom biura adopcyjnego

Obserwowanie stanu zdrowia zwierzęcia, zmian w zachowaniu, wszelkich objawów mogących świadczyć o chorobie i przekazanie tych spostrzeżeń lekarzowi weterynarii bezzwłocznie

Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie

Współpraca z innymi opiekunami, mającą na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy

Przeprowadzanie spacerów

Wymagane dokumenty:

1.CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które są podane jedynie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w następujący sposób: „Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przez okres najbliższych 3 miesięcy.”

„Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV – życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie cv – życiorys i własnoręcznie podpisać.

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysłać na adres: e-mail: zielonagora@otoz.pl